Sydjydsk Orchide Klub
© Sydjydsk Orchide Klub
Søndag, den 12. marts kl. 11.00 Generalforsamling, Gredstedbro Hotel 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2016 til godkendelse. 3. Kassereren aflægger regnskab for 2016 til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 375,- for enlige, kr. 425,- for familier. 5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om at ekskludere Tove Mose. Dette kan, ifølge vedtægterne § 8, lade sig gøre, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer godkender dette. Bestyrelsen foreslår, at vi, når vi har eksterne foredragsholdere, opkræver et mindre beløb til afholdelse af udgifter, der er forbundet med dette. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Knitta Brandorff, Lis Yttung samt Stella Hermansen, Stella modtager ikke genvalg. 7. Valg af suppleanter, Karen Marie Christensen og Henrik Villerslev, Henrik Villerslev modtager ikke genvalg.. 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant, John Lindemann og Henning Thiim. 9. Evt. Generalforsamling 2016. Bente Nielsen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning over det forløbne år, og kassereren gennemgik regnskabet for året som endte med et overskud på ca. kr. 4000,- Kontingentet forbliver uændret. Vedr. forslaget om eksklusion af et medlem, der blev afgivet skriftlig afstemning og alle afgivne stemmer var ja stemmer for eksklusion. Forslaget om at opkræve et beløb, på de møder vi havde en foredragsholder, blev nedstemt. Stella ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen og Bente blev valgt i stedet for. Suppleant Henrik Villerslev ønskede heller ikke genvalg men Jens Peter Jensen modtog valget. Alle andre valg var genvalg. Årets praleplante blev Knitta. Ove Hansen Foto: Ove Hansen © Den nye bestyrelse består af: Anna Mette Sand Bente Nielsen Lis Yttung Knitta Brandorf Ove Hansen
Der var Diplom og gave til Knitta